Zespół

Anna Grabowska - kierownik projektu

Prof. dr hab. Anna Grabowska jest neuropsychologiem i neurobiologiem, kieruje Pracownią Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Grabowska prowadzi badania na pograniczu psychologii i neuronauk, koncentrując się na zagadnieniach mózgowych mechanizmów procesów psychicznych człowieka. Jej zainteresowania naukowe obejmują asymetrię funkcjonalną mózgu, leworęczność, różnice płciowe, plastyczność mózgu, biologiczne podłoże dysleksji czy choroby neurodegeneracyjne. Należy do polskich pionierów stosowania metod obrazowania struktury i czynności mózgu (MRI, fMRI, ERP) w badaniach zmierzających do zrozumienia neuronalnych podstaw zachowania człowieka. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz redaktor czasopism naukowych krajowych i zagranicznych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Copernicus Prize. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Lubi grać w pinponga i tańczyć tango.

Katarzyna Jednoróg

Adiunkt w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat i habilitację w zakresie nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Staż podoktorski odbyła w Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Ecole Normale Supérieure w Paryżu. Od 2005 roku zajmuje się tematyką neuronalnych korelatów dysleksji. Uczestniczyła w zespole ekspertów tworzących narzędzia do diagnozy dysleksji Jest autorem ponad czterdziestu prac naukowych. W swoich badaniach używa nieinwazyjnych metod obrazowania mózgu: elektroencefalografii i rezonansu magnetycznego. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewody Mazowieckiego. Otrzymała nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji za prace poświęcone tematyce neurobiologicznego podłoża zaburzeń czytania. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze, ćwiczyć jogę, nurkować, gotować i głaskać swoje koty.

Katarzyna Chyl

Absolwentka Wydziału Psychologii i Katedry Italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się typowym i zaburzonym rozwojem czytania i mózgiem. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z udziałem dzieci, a przy badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pracuje już od pięciu lat. Współpracuje z Haskins Laboratories w USA. Jako kierownik podłużnego badania realizowanego w ramach grantu Preludium bada polskie i amerykańskie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pozanaukowo gra w gry planszowe, komputerowe i fabularne, jeździ stopem, czyta książki i gotuje makaron.

Magdalena Łuniewska

Absolwentka psychologii i matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii (Wydział Psychologii UW), doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Stypendystka MNiSW i FNP. Współautorka testów do diagnozy rozwoju językowego dzieci oraz kilkunastu artykułów naukowych, prowadząca od 8 lat badania dzieci dwujęzycznych i z zaburzeniami językowymi. W Instytucie prowadzi grant wykorzystujący technikę okulografii - rejestrowania ruchów oczu. Pozanaukowo uprawia curling i pole dance, czyta, gra w gry planszowe i podróżuje bliżej i dalej.

Agnieszka Kacprzak

Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentka tego wydziału, a także Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. W projektach badawczych z udziałem dzieci pracuje już od 7 lat, a w projektach wykorzystujących rezonans magnetyczny od 3 lat. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się nie tylko wokół dysleksji, ale również zaburzeń w rozwoju językowym oraz dwujęzyczności. Kierowany przez nią grant Preludium, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dotyczy organizacji neuronalnej sieci językowej u dzieci, które późno zaczęły mówić. W wolnym czasie tańczy i chodzi po górach.

Agnieszka Dębska

Asystent w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Absolwentka Międzywdziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie psychologii i filozofii. Na Wydziale Psychologii UW obroniła doktorat z zakresu psychologii komunikacji. Współpracowała z University of Birmingham (Wielka Brytania) w ramach programu stażowego Etiuda (Narodowego Centrum Nauki), gdzie prowadziła badania eye-trackingowe dotyczące procesów poznawczych leżących u podłoża komunikacji językowej. Autorka publikacji naukowych dotyczących psycholingwistyki i psychologii poznawczej a także mózgowego podłoża dysleksji. Laureatka stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów i nagrody dla najlepszych doktorantów UW. W wolnym czasie lubi żartować z siebie i z innych.

Stażyści

Aneta Barszczewska

Studentka psychologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Interesuje się psychologią rozwojową i wychowawczą. Na co dzień prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pracując w podejściu Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ/ABA). Doświadczenie zdobywa dzięki współpracy z Fundacją Scolar oraz Ośrodkiem Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów. Stara się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach oraz projektach naukowych realizowanych nie tylko w IBD PAN, ale także w innych ośrodkach, m. in. na Uniwersytecie Warszawskim. Czas wolny wykorzystuje na chwile spędzone w gronie najbliższych.

Joanna Bartnicka

Studentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dotychczasowe doświadczenie badawcze zdobywała w ramach projektów w Centralnym Laboratorium Psychologicznym. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zaburzeń mowy, psychofizjologicznych reakcji organizmu, a także psychologii twórczości. Pozanaukowo uwielbia kulturę Armenii, jazz i parzenie kawy metodami alternatywnymi.

Michał Grabowski

Student kognitywistyki i kolegium „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo pragnie rozwijać się w dziedzinach teorii umysłu, psycholingwistyki i filozofii umysłu. Prowadzi również Koło Naukowe Badania Gier „Alea”, w którym zajmuje się poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie game studies i popularyzacją krytycznego podejścia do gier larpowych oraz wideo. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał jako instruktor, a później wychowawca na obozach fabularnych Silberberg.

Marta Sawińska

Absolwentka I stopnia filologii polskiej ze specjalizacją glottodydaktyczną oraz studentka trzeciego roku kognitywistyki I stopnia. Oba kierunki realizuje w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Łączą one jej zainteresowania z zakresu pedagogiki i psychologii poznawczej, które koncentrują się głównie wokół rozwoju językowego i społecznego. Dzięki odbytym praktykom zyskała doświadczenie w pracy w szkole integracyjnej, również z uczniami o szczególnych potrzebach. Poszukuje możliwości wykorzystania gier dramowych, planszowych oraz komputerowych w celach dydaktyczno-wychowawczych. Warunki ku temu stwarza jej działalność w Kole Naukowym Badania Gier “Alea”, którego jest sekretarzem.

Patrycja Skoneczna

Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Brała udział w realizacji wielu projektów badawczych, prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych (m.in. IBD PAN, Wydział Psychologii UW). Konsultantka w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz asystentka w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W wolnym czasie lubi praktykować jogę, gotować i poszukiwać inspiracji podczas podróży.

Marta Wójcik

Absolwentka studiów licencjackich w ramach Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie dwóch prac (na polonistyce i kulturoznawstwie) zdecydowała o dalszym kształceniu w kierunku neuronauk. Obecnie kończy trzeci licencjat – na kognitywistyce – oraz przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na polonistyce. Do Instytutu Biologii Doświadczalnej trafiła przypadkiem, ale teraz nie wyobraża sobie pracy w innym miejscu. Bierze udział w projektach związanych z rozwojem mowy oraz jej zaburzeniami. W wolnych chwilach doskonali brydżowe umiejętności na lokalnych i ogólnopolskich turniejach.